Projekty miejscowego planu zagospodarowania

Biuro Rozwoju Gdańska uprzejmie informuje,  że projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
JELITKOWO REJON PARKU ZDROJOWEGO II W MIEŚCIE GDAŃSKU [nr 0138]
będzie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognoząoddziaływania na środowisko w dniach od 01 sierpnia 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.
Obszar planu obejmuje teren Parku Zdrojowego w Jelitkowie wraz pasem wydm i plażna północny wschód od ul. Jelitkowskiej. Przebieg granicy planu pokazano na załącznikach graficznych (w załączeniu).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2016 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Obraz: