IX sesja Rady Dzielnicy ŻWJT 29.08.2016 r

                                                                                            Gdańsk, dnia 13.08.2016

                                                             Pani/Pan Radny

                                                           Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami).

Zwołuję  IX sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  29.08.2016 r. o godz. 18.00  w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8 przy ul. Szyprów 3
z następującym porządkiem obrad:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.      Debata nad projektem Uchwały Nr  IX/27/16 - stanowisko Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia w sprawie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żabianka w rejonie ulic Pomorskiej i Gospody w mieście Gdańsku

4.      Podjęcie Uchwały Nr  IX/27/16 - stanowisko Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia w sprawie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żabianka w rejonie ulic Pomorskiej i Gospody w mieście Gdańsku

5.      Debata nad ewentualnymi uwagami do Studium Uwarunkowań i Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego.

6.      Sprawy Zarządu.

7.      Wolne wnioski.

8.      Zakończenie obrad.  

                                                                  Przewodniczący Rady Dzielnicy  ŻWJT

                                                                                                                                   

                                                                                 Bogusław Zandrowicz