Zapraszamy na XVII sesję Rady Dzielnicy ŻWJT

UWAGA.!

XVII sesja Rady Dzielnicy ŻWJT w dniu 18.06.2018 roku z powodu braku kworum się nie odbyła. 

Sznowni Państwo Radni, Szanowni Mieszkańcy.

Zapraszam na XVII seje Rady Dzielnicy ŻWJT, która odbędzie się w dniu 18.06.2018 roku o godzinie 18,00 w Szkole podstawowej Nr 89 przy u. Szyprów 3.

Pani/Pan Radny

Rady Dzielnicy ŻWJT

Na podstawie § 18 . 1. Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr LII/1187/14 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30 maja 2014 r., z późniejszymi zmianami). 

Zwołuję XVII sesję Rady Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia w dniu  
18 czerwca 2018 r. o godz. 18.00  w Szkole Podstawowej nr 89 przy ul. Szyprów 3 
z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.    Debata i podjęcie Uchwały XVII/44/18  -dotycząca projektu zagospodarowania terenu - doposażenie istniejącego placu zabaw na działce nr 401, obręb 15 - informacja Krzysztof Skrzypski.

4.    Debata nad propozycjami wniosków do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych

5.    Sprawy Zarządu.

6.    Zakończenie obrad.   

                                                                                    

Przewodniczący Rady Dzielnicy ŻWJT

            Bogusław Zandrowicz

 

                                                 Uchwała Nr  XVII/44/18

Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia

z dnia 18 czerwca 2018 roku

opinia Rady Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia 

dotycząca projektu zagospodarowania terenu 
doposażenie istniejącego placu zabaw na działce nr 401, obręb 15

Na podstawie §15 ust. 1 pkt. 15 Statutu Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia stanowiącego załącznik do Uchwały 
Nr LII/1187/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014  r., poz. 2020 z późń. zm.) 

Rada Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiącleciauchwala, co następuje: 

§ 1

Rada Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia opiniuje pozytywnie projekt zagospodarowania terenu zgłoszony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Gdańsk zakładający doposażenie istniejącego placu zabaw o dwa stoły do gry na działce nr 401, obręb 15, wg załącznika graficznego.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.